INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie) Dz.U. UE.L. 2016.119.1 (dalej: RODO) 

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest: Centrum Kształcenia Dorosłych „Liber” ul. Bąkowa 10A/6, 25-213 Kielce Tel: 41 344 11 50, adres e-mail: liberkielce@wp.pl.
 2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie zawodów regulowanych na podstawie 
  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
  eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.  z 2018, poz. 583) oraz szkoleń regulowanych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz.1632) umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie odkrywkowego górnictwa skalnego i materiałów budowlanych, a także prowadzenia Ewidencji (rejestru) wydanych uprawnień lub Zaświadczeń.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania i prawo do wniesienia skargi do organu 
  nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia podjęcie szkolenia.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać udostępnieniu na pisemny wniosek organom państwowym
  i instytucjom upoważnionym z mocy prawa w celu spełnienia przez administratora zadań wynikających z innych ustaw i kodeksów.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany do celów 
  związanych z prowadzeniem szkoleń oraz na użytek zbiorczych zestawień statystycznych i w archiwum administratora.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych  osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.